Showing posts with label ttck. Show all posts
Showing posts with label ttck. Show all posts

Câu hỏi ôn thi môn Thị trường chứng khoán (Học viện Ngân hàng)


Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.
Previous Home